Referent, analist, funcţionar şi muncitor (18 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă CraiovaReferent, analist, funcţionar şi muncitor (18 posturi)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a nr. 1136/04 august 2017,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, cu sediul în Craiova, str. Tabaci nr. 1, judeţul Dolj, anunţă amânarea concursului pentru ocuparea posturilor de mai jos, conform noului calendar:

 • 18 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 septembrie 2017 , ora 14.00: proba practică;
 • 20 septembrie 2017, ora 14.00: proba interviu.

Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 1045/21 iulie 2017, pagina 2, cod 102.739. Restul anunţului rămâne neschimbat.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, județul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. referent de specialitate debutant – pentru Compartiment relaţii cu publicul – (1 post);
 2. analist debutant – pentru Compartimentul informatică – (1 post);
 3. analist debutant – pentru Birou achiziţii publice, contracte – (1 post);
 4. analist (programator) debutant – pentru Compartimentul informatică – (1 post);
 5. funcţionar debutant – pentru Compartimentul administrativ – (1 post);
 6. muncitor calificat IV – electromecanic – pentru Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri – (2 posturi);
 7. muncitor calificat IV – liftier – pentru Formaţia de întreţinere şi repararea instalaţiilor şi utilajelor – (1 post);
 8. muncitor calificat IV- fochist – pentru Sectorul deşeuri – ( 1 post);
 9. muncitor calificat IV- sudor – pentru Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri – (1 post);
 10. muncitor calificat IV – instalator termist – pentru Formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor – (1 post);
 11. muncilor calificat IV- lenjercasă – pentru Confecţionare şi întreţinere inventar moale – (1 post);
 12. muncitor necalificat- pentru întreţinere spaţii verzi – (2 posturi);
 13. muncitor necalificat – peutru aprovizionate, manipulare, depozitare şi deservire mijloace de transport – (2 posturi);
 14. muncitor necalificat – pentru Sectorul deseuri – (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate debutant:
  • diplomă de licenţă;
  • studii în comunicare şi relaţii publice;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • analist debutant:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • analist (programator) debutant:
  • diplomă de absolvire a învăţământului postliceal, sau diplomă de bacalaureat;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • funcţionar debutant
  • diplomă de bacalaureat, sau diplomă de absolvire a şcolii generale;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • muncitor calificat IV – electromecanic, liftier, fochist, sudor, instalator termist, lenjereasă:
  • diplomă (certificat) de calificare;
  • categoria de calificare I;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • muncitor necalificat:
  • şcoală generală;
  • nu necesită vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2017 , ora 10.00: proba practică;
 • 29 septembrie 2017 , ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, str. Tabaci nr. 1, județul Dolj, telefon 0251/502.306.

Apply for this Job