Referent (5 posturi) – Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul DoljReferent (5 posturi)

Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul Dolj

15 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului Documentaţii NSIP.
 • referent de specialitate gradul III  în  cadrul  Biroului Documentaţii NSIP.
 • referent de specialitate gradul  II  din cadrul Compartimentului Urmărire în Timp a Construcţiilor şi Instalaţiilor.
 • referent treapta I în Biroul Apărare Împotriva Incendiilor, Securitate şi Sanatate în Muncă, Protecţia Mediului şi Supraveghere Tehnică.
 • referent treapta a II-a în cadrul Biroului Resurse Umane şi Logistic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Referent de specialitate gradul I  în  cadrul  Biroului documentaţii NSIP:
  • Nivelul studiilor: universitare cu diplomă de licenţă – INGINER în domeniul: inginerie civilă,inginerie si management, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din  specializările:
   • Construcţii civile, industriale şi agricole.
   • Inginerie civilă.
   • Căi ferate, drumuri şi poduri.
   • Amenajeri construcţii hidrotehnice.
   • Ingineria instalatiilor.
   • Inginerie urbană şi dezvoltare regională.
   • Inginerie electrică în construcţii.
   • Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală.
   • Sisteme electrice.
   • Electrotehnică.
   • Electromecanică.
   • Energetică.
   • Electroenergetică
   • Arhitectură.
  •   Vechime în muncă: Vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni.
  •   Vechime în specialitate: 6 ani şi 6 luni.
 • Pentru  postul   de Referent de specialitate gradul III  în  cadrul  Biroului documentaţii NSIP:
  • Nivelul studiilor: universitare cu diplomă de licenţă – INGINER în domeniul: ,,inginerie civilă,inginerie si management, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din  specializările:
   • Construcţii civile, industriale şi agricole.
   • Inginerie civilă.
   • Căi ferate, drumuri şi poduri.
   • Amenajeri construcţii hidrotehnice.
   • Ingineria instalatiilor.
   • Inginerie urbană şi dezvoltare regională.
   • Inginerie electrică în construcţii.
   • Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală.
   • Sisteme electrice.
   • Electrotehnică.
   • Electromecanică.
   • Energetică.
   • Electroenergetică.
   • Arhitectură.
  •   Vechime în muncă: minim 6 luni
  •   Vechime în specialitate: minim 6 luni
 •  Pentru  postul de referent de specialitate gradul  II  din cadrul compartimentului urmărire în timp a construcţiilor şi instalaţiilor sunt:
  • Nivelul studiilor: universitare cu diplomă de licenţă – INGINER în unul din domeniile: ,,inginerie civilă, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din  specializările:
   • Construcţii civile, industriale şi agricole.
   • Inginerie civilă.
   • Căi ferate, drumuri şi poduri.
   • Amenajări şi construcţii hidrotehnice.
   • Ingineria instalatiilor.
   • Inginerie electrică în construcţii.
   • Sisteme electrice.
   • Electrotehnică.
  •   Vechime în muncă: 3 ani şi 6 luni.
  •   Vechime în specialitate: 3 ani şi 6 luni.
 •  Pentru postul de  referent treapta I în Biroul Apărare Împotriva Incendiilor, Securitate şi Sanatate în Muncă, Protecţia Mediului şi Supraveghere Tehnică:
  • Nivelul studiilor: Absolvent de studii medii profil tehnic, cu diplomă de bacalaureat;
  • Pregătire în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă-nivel mediu (curs in  domeniu sănătăţii şi securităţii în muncă cu o durată de cel puţin 80 de ore).
  •   Cunoştinţele de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun;
  •   Vechime în muncă: minim  3 ani 6 luni.
  •   Vechime în specialitate:  minim  3 ani 6 luni.
 •   Pentru postul de referent treapta a II-a în cadrul biroului resurse umane şi logistic:
  •  Nivelul studiilor: Absolvent de studii medii  cu diplomă de bacalaureat.
  •    Cunoştinţele de operare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun.
  •   Vechime în muncă: minim 6 (şase) luni.
  •   Vechime în specialitate:  minim 6 (şase) luni în specialitatea referent resurse umane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 iunie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 11 iunie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 13 iunie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la Unitatea Militară 02517, cu sediul în Craiova, str. Anul 1848 nr. 98, judeţul Dolj, telefon 0761/698.075.

descarca: 20190513-AnuntConcurs2019GOV5Functii.docx 38KB DOCX

Apply for this Job