Redactor de rubrică I – Agenția Națională de Presă „Agerpres“, BucureștiRedactor de rubrică I

Agenția Națională de Presă „Agerpres“, București

21 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Presă „Agerpres“, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrică, gradul 1, funcție contractuală de execuție, normă întreagă, tură de noapte în cadrul Redacției Știri Externe și Emisia pentru Străinătate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:

desfasurarea activitatii pe tura de noapte;
studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
vechime in munca minimum 4 ani;
vechime in specialitate minimum 4 ani;
cunoasterea limbilor engleza si franceza, avansat; cunoasterea in plus a limbii spaniole constituie un avantaj;
cunostinte solide de cultura generala;
cunostinte aprofundate de politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, politici europene; cultura, stiinta, mediu, sanatate;
capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate;
viteza de scriere PC si cunostinte navigare pe Internet.

 • Responsabilitati:

Triaza agentiile de presa straine si alte surse (site-uri de internet, mailul redactiei, pagini oficiale de pe retelele sociale)
Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze) pentru fluxurile de stiri externe (domeniile politic, social, cultura, mediu, stiinta, sanatate)
Preia si transmite rapid stirile urgente
Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor tratate
Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate; respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii
Selecteaza subiecte relevante pentru publicul din Romania
Verifica in mod constant emailul redactiei in timpul programului si preia comunicatele de presa sau alte informatii transmise
Respecta procedurile care au ca obiect activitatea redactiei

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 martie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • 13 martie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Agentiei Nationale de Presa AGERPRES – Directia Resurse Umane – Salarizare, telefon: 021.207.61.36, e-mail: resurseumane@agerpres.ro si site www.agerpres.ro.

descarca: anunt-concurs-redactor-de-rubrica-AGERPRES.docx 31KB DOCX

Apply for this Job