Psiholog stagiar, logoped debutant, sistent social practicant (4 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ArgeşPsiholog stagiar, logoped debutant, sistent social practicant (4 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

29 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• LaComplexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – psiholog stagiar la Centrul de tip Rezidențial – 1 post,
• LaComplexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr – psiholog stagiar la Centrul de zi -1 post.
• La Centrul de zi BAMBI C-lung – logoped debutant S -1 post.
• La Centrul de îngrijire și Asistență Bascovele – asistent social practicant -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

La Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr:
• Centrul de tip Rezidențial – pentru postul de psiholog stagiar S -1 post:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat in specialitatea „psihologie clinică”;
vechime in specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – nu este cazul.

• Centrul de zi – pentru postul de psiholog stagiar S – 1 post:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie,
candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică,
vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului – nu este cazul

La Centrul de zi Bambi Câmpulung
• pentru postul de logoped debutant S:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniul „științe ale educației”, specializarea psihopedagogie specială;
candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea „psihologie clinică” sau „psihopedagogie specială”;
vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs – nu este cazul.

La Centrul de îngrijire și Asistență Bascovele:
• pentru postul de asistent social practicant -1 post;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – sociologie sau domeniul de licență – asistență socială, specializarea asistență socială;
candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenților Sociali din România;
vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8, etaj 1, telefon: 0248/271.131, interior 18.

Apply for this Job