Paznic și bucătar (2 posturi) – Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din AradPaznic și bucătar (2 posturi)

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad

4 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. paznic;
 2. bucătar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • paznic:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • vechime în muncă – 3 ani.
 • bucătar:
  • nivelul studiilor – studii medii;
  • vechime în muncă – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2020, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 27 noiembrie 2020, ora 11.00 – proba practică;
 • 27 noiembrie 2020, ora 13.000 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad, Calea Timișorii nr. 29-31, județul Arad, telefon 0257/287.238.

Apply for this Job