Muzeograf S IA – Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”Muzeograf S IA

Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muzeograf, studii superioare, gradul IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • (1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul arte plastice/istoria artei;
 • (2) studii doctorale, sau cel puțin calitatea de student doctorand în domeniul arte plastice/istoria artei;
 • (3) specializare în domeniile muzeografie și/sau conservare și/sau restaurare (dovedită prin diplomă/certificat de formare profesională);
 • (4) deținerea calității de expert acreditat de Ministerul Culturii șl Patrimoniului Național cel puțin într-unul din domeniile patrimoniu cultural mobil, sau conservare și restaurare (să fie înscris în Registrul Experților);
 • (5) cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, în instituții muzeale sau în instituții de cultură;
 • (6) experiență de minimum trei ani în gestiunea și evidența colecțiilor muzeale într-o instituție publică de specialitate;
 • (7) cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • (8) cunoștințe de lucru cu aparatura de măsurare, control și optimizare a microclimatului în depozite și spații expoziționale (digitală și/sau clasică);
 • (9) cunoștințe avansate de comunicare în limba engleză, maghiară și orice altă limbă oficială UE;
 • (10) cunoștințe de utilizare a programului de evidență informatizată a patrimoniului cultural mobil și a arhivelor documentare (Docpat) (dovedite prin certificat de absolvire);
 • (11) competențe în domeniul cercetării științifice aplicate în domeniul muzeografiei de artă (modernă și contemporană).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Str. 1 Mai nr. 8, telefon: 0744580845.

Apply for this Job