Muzeograf (S) gr. IA, educator muzeal (S) gr. IA, conservator (M) tr. Im, auditor (S) gr. I (4 posturi) – Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din BucureștiMuzeograf (S) gr. IA, educator muzeal (S) gr. IA, conservator (M) tr. Im, auditor (S) gr. I (4 posturi)

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București

22 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București organizează concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf(S) gr. IA din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu, un post de educator muzeal (S) gr. IA din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, un post de conservator (M) tr. I din cadrul Secției Redacție, Bibliotecă și Arhivă, un post de auditor (S) gr. I din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice de participare pentru ocuparea postului de muzeograf (S) gr. IA, Compartiment Cercetare Patrimoniu:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul Biologie;
• studii universitare de masterat absolvite cu diplomă de master în domeniul Biologie;
• vechime în muncă de minimum 5 ani;
• publicații științifice;
• participări la evenimente științifice.

Condiții specifice de participare pentru ocuparea postului de educator muzeal (S) gr. IA, Biroul Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie, Zootehnie;
• vechime în muncă de minimum 5 ani;
• experiență în organizarea de evenimente culturale și/sau științifice, planificarea, organizarea, dezvoltarea și susținerea de programe educative și creative, și/sau experiență în învățământ și activități cu copiii.

Condiții specifice de participare pentru ocuparea postului de conservator (M) tr. I, Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă:
• studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniu] științelor naturale;
• vechime în muncă de minimum 5 ani;
• cunoștințe operare PC, baze de date.

Condiții specifice de participare pentru ocuparea postului de auditor (S) gr. I din cadrul Compartimentului Audit Public Intern:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice;
• vechime în specialitate de minimum 10 ani;
• cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern;
• aviz de participare la concurs din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, şos. Kiseleff nr. 1, telefon: 0213/056.013.

Apply for this Job