Muzeograf, restaurator, muncitor necalificat (4 posturi) – Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“Muzeograf, restaurator, muncitor necalificat (4 posturi)

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“

4 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează la sediul din București, șos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție perioadă nedeterminată, astfel:

 • muzeograf, grad IA 1 post/Secția Expoziția în Aer Liber,
 • muzeograf, grad II 1 post/Secția Tezaurizare Patrimoniu Cultural,
 • restaurator, treapta IA – specializarea hârtie 1 post – Laboratorul de conservare – restaurare patrimoniu
 • muncitor necalificat, treapta I, 1 post – Secția Administrație Clădiri și Terenuri.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• muzeograf, grad II S (1 post) – Secția Tezaurizare Patrimoniu Culural, Evidență Științifică, Baze de date/Direcția Științifică și de Patrimoniu;
studii superioare de lungă durată în domeniul științelor umaniste, finalizate cu diplomă de licență;
vechimea în muncă – minimum 6 luni;
atestare în muzeologie sau menționare a muzeologiei în diploma de absolvire a studiilor superioare; baze de date, conservarea patrimoniului – constituie un avantaj;
cunoștințe de operare/programe pe calculator; operare Windows, MSOffice, DocPat și orice alte softuri necesare pentru buna desfășurare a activităților postului;
cunoașterea unei limbi străine (scris și vorbit) la nivel mediu sau avansat: engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă;
cunoașterea domeniului muzeologiei și etnologiei, cu particularizare pe patrimoniul etnografic material, precum și a unor noțiuni minime de conservare a acestuia;

• restaurator, treapta I A – specializarea hârtie (1 post – perioadă nedeterminată) – Laboratorul de conservare – restaurare patrimoniu/Direcția Științifică și de Patrimoniu:
studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechimea în specialitate – 5 ani;
aptitudini tehnice, aptitudini artistice, disciplină, capacitate de lucru individual și în echipă;
atestarea ca restaurator hârtie sau alte certificate/diplome echivalente recunoscute legal, conform standardelor ocupaționale;
disponibilitatea de a desfășura ocazional program prelungit sau de a se deplasa pe teren pentru participarea la diverse activități ale muzeului;

• muzeografi grad IA S (1 post) – Expoziția Permanentă în Aer Liber, Repertoriere Arhitectură Vernaculară/Direcția Științifice și de Patrimoniu:
studii superioare de lungă durată în domeniul științelor socio-umaniste, finalizate cu diplomă de licență;
vechimea în specialitate – minimum 5 ani:
atestare în muzeologie sau menționare în diploma de absolvire a studiilor superioare;
cunoașterea unei limbi străine (scris și vorbit);
cunoașterea domeniului muzeologiei și etnologiei, cu particularizare pe patrimoniul etnografic material și imaterial, precum și a unor noțiuni minime de conservare a acestuia;
doctoratul în domeniul științelor socio-umaniste – constituie un avantaj;

• muncitor necalificat, treapta I (1 post – perioadă nedeterminată) – Secția Administrație – Clădiri și Terenuri, Întreținere/Reparații Curente/Direcția Administrativă:
studii medii gimnaziale/generale;
vechimea în muncă – minimum 1 an;
disponibilitate de a desfășura program prelungit, precum și în unele zile de sâmbătă, duminică ori alte sărbători legale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează la sediul din București, șos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1, telefon 317.91.10 sau 021.317.91.03/int. 137 sau 136.

Apply for this Job