Muzeograf IA și conservator IA – Muzeul Național de Artă Contemporană din BucureștiMuzeograf IA și conservator IA

Muzeul Național de Artă Contemporană din București

27 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Național de Artă Contemporană din București organizează concurs pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. muzeograf gradul IA;
 2. conservator gradul IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muzeograf – gradul IA:
  • studii superioare în domeniul fundamental științe umaniste si arte ( H.G. nr. 493/2013);
  • cunoașterea legislației naționale referitoare la mobilitatea obiectelor din colecțiile publice, precum și a normelor de conservare pentru obiectele aflate în colecția muzeului;
  • studii de istoria și teoria artei;
  • studii de curatoriat (constituie un avantaj);
  • minimum 5 ani experiență în domeniul muzeologiei;
  • abilități avansate de lucru: Internet, e-mail, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • cunoaște la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
  • spirit analitic, viziune;
  • abilitați de vorbit în public;
  • obiectivitate, seriozitate, punctualitate:
  • spirit de echipă, capacitate de decizie.
 • conservator – gradul IA:
  • are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – științe umaniste și arte; matematică și științe ale naturii (chimie și inginerie chimică); științe biologice și biomedicale (biochimie și biologie);
  • are activitate în specialitate sau în domeniul conservării sau al restaurării bunurilor culturale de cel puțin 4 ani;
  • are cunoștințe de operare calculator;
  • cunoaște la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin o limbă străină de circulație internațională; cunoașterea la nivel mediu (vorbit, citit, scris) a unei a doua limbi străine de circulație internațională constituie avantaj;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, abilități de comunicare (orală și scrisă) intra și inter instituțională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iunie 2020, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 iunie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 24 iunie 2020, ora 12.00 – proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, telefon 021/313.02.50, mobil 0728/837.665, 021/318.91.37.

Apply for this Job