Muzeograf IA, conservator S II, conservator M IA și muncitor calificat G/M I – Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din BucureștiMuzeograf IA, conservator S II, conservator M IA și muncitor calificat G/M I

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. muzeograf, grad IA din cadrul Biroului Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Programe Educaţionale;
 2. conservator (S), grad II din cadrul Compartimentului Evidenţă şi Conservare;
 3. conservator (M), treapta IA din cadrul Biroului Financiar-Contabil;
 4. muncitor calificat (G/M), treapta I, din cadrul Secţiei Redacţie, Bibliotecă şi Arhivă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muzeograf grad IA din cadrul Biroului Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Programe Educaţionale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în muncă de minimum 7 ani;
  • experienţă de minimum 2 ani in organizarea de evenimente culturale şi ştiinţifice, organizarea şi susţinerea de programe educative şi creative;
  • cunoştinţe realizare concept şi creaţie grafică;
  • cunoştinţe utilizare programe Adobe I Adobe Photoshop, CorelDraw.
 • conservator (S) grad II din cadrul Compartimentului Evidenţă şi Conservare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în muncă de minimum 2 ani;
  • cunoştinţe utilizare Microsoft Office.
 • conservator, (M) treapta IA din cadrul Biroului Financiar-Contabil:
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate de minimum 6 ani şi 6 luni în evidenţa, înregistrarea materialului inventariat în patrimoniu, verificarea, organizarea, gestionarea şi conservarea bunurilor culturale;
  • cunoştinţe utilizare Microsoft Office.
 • muncitor calificat (G/M) treapta I din cadrul Secţiei Redacţie, Bibliotecă şi Arhivă:
  • vechime în muncă de minimum 10 ani;
  • certificat de calificare – mecanică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 aprilie 2017, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 mai 2017, ora 10.00: proba practică;
 • 05 mai 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, şos. Kiseleff nr. 1, telefon: 0213/056.013.

Apply for this Job