Muncitori calificați și muncitor necalificat (3 posturi) – Primăria Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniMuncitori calificați și muncitor necalificat (3 posturi)

Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani

5 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 posturi contractuale de execuție vacante, la Direcția Edilitare, după cum urmează:

 1. 2 posturi de muncitor calificat;
 2. 1 post de muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de muncitor calificat (grupa 7, conform COR):
  • nivelul studiilor: studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
  • calificări:
   • subgrupa majoră 71: Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni;
   • grupa minoră 711: muncitori constructori și asimilați grupa de baza 7115 – dulgheri și tâmplari;
   • subgrupa majoră 74: tehnicieni la echipamente electrice și electronice grupa minoră 741 – montatori de echipamente electrice;
   • grupa de bază 7411: electricieni construcții și asimilați (cu toate ocupațiile aferente);
   • grupa de bază 7412: mecanici și instalatori de echipamente electrice (cu toate ocupațiile aferente);
 • pentru posturile de muncitor necalificat- ocupații elementare (grupa 9, conform COR):
  • nivelul studiilor: studii generale;
  • calificări: subgrupa majoră 96: muncitori în salubritate și alți lucrători cu pregătire elementară (cu toate ocupațiile aferente):
   • vechime în specialitatea studiilor;
   • fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 noiembrie 2019, ora 14.00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica nr. 34, județul Botoșani, telefon 0231/610.133, interior 113.

Apply for this Job