Muncitori calificați I și muncitori calificați IV (34 posturi) – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunăre-Jiu, din Şimnicu de SusMuncitori calificați I și muncitori calificați IV (34 posturi)

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunăre-Jiu, din Şimnicu de Sus

26 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunăre-Jiu, din Şimnicu de Sus, judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • muncitori calificați I – 19 posturi la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunăre – Unitatea de Administrare Dolj – Biroul Operațional și muncitori calificați IV – 6 posturi, la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunăre – Unitatea de Administrare Dolj – Biroul Operațional, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 și Adresa M.A.D.R. nr. 111060/06.02.2019, după urmează:
  • 3 posturi la Stația SRP 2 Covei din amenajarea Calafat – Băilești;
  • 3 posturi la Stația SRP 3 Segarcea din amenajarea Nedeia Măceșu;
  • 1 post la Stația SPE I Murta din amenajarea Rojste-Listeava;
  • 1 post la Stația S.P.P. Izvorul din amenajarea Troaca – Albești;
  • 2 posturi la Stația P.S. Dăbuleni din amenajarea Sadova-Corabia;
  • 1 post la Stația S.P.R. Stejarii din amenajarea Bistreț-Nedeia-Jiu;
  • 2 posturi la Stația LI Dăbuleni din amenajarea Sadova-Corabia;
  • 3 posturi la Stația S.R.P. 1 Galicea din amenajarea Cetate-Galicea;
  • 3 posturi la Stația S.R.P. 2 Galicea din amenajarea Cetate-Galicea;
  • 3 posturi la Stația S.R.P. Cornu din amenajarea Cornu Caraula;
  • 1 post la Stația S.R.P. 2a Tunari din amenajarea Calafat-Băilești;
  • 1 post la Stația S.P.D. Butoi din amenajarea Ghidici-Rast-Bistret;
  • 1 post la Stația S.R.P. 6 Duvalmu din amenajarea Ciuperceni-Desa.
 • muncitori calificat I – 2 posturi la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunăre – Unitatea de Administrare Mehedinți – Compartimentul Personal Exploatare și muncitori calificați IV – 7 posturi, la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunăre – Unitatea de Administrare Mehedinți – Compartimentul Personal Exploatare, conform G. nr. 286/23.03.2011 și Adresa M.A.D.R. nr. 111060/06.02.2019, după urmează:
  • 1 post la Stația S.P.A. Pristol din amenajarea Izvoare-Cujmir;
  • 1 post la Stația S.R.P.A. 1 Gruia din amenajarea Izvoare-Cujmir;
  • 1 post la Stația S.R.P.A. 2+8A din amenajarea Izvoare-Cujmir;
  • 1 post la Stația S.R.P.A. 3 Cujmir din amenajarea Izvoare-Cujmir;
  • 1 post la Stația S.P.A. Salcia din amenajarea Izvoare-Cujmir;
  • 3 posturi la Stația S.P.A. Tigănași din amenajarea Crivina-Vânju Mare;
  • 1 post la Stația S.R.P. Devesel din amenajarea Crivina-Vânju Mare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat I:
 1. școala generală (8 ani/10 ani) și curs de calificare de profil;
 2. vechime necesară pentru ocuparea postului: mai mult de 2 ani.
 • muncitor calificat IV;
 1. școala generală (8 ani/10 ani) și curs de calificare de profil:
 2. vechime necesară pentru ocuparea postului – 0 luni – 6 luni vechime.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. studii medii;
 2. cunoștințe operare calculator – Word, Excel – nivel mediu;
 3. vechime în specialitate – minimum de 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 26 martie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Şimnicu de Sus, str. Mihai Eminescu nr. 16, judeţul Dolj, telefon: 0251/429.927.

Apply for this Job