Muncitor necalificat, șofer, inspector specialitate (5 posturi) – Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 BucureştiMuncitor necalificat, șofer, inspector specialitate (5 posturi)

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de:

1. Secția Spații Verzi – trei posturi muncitor necalificat
2. Secția Utilaj Transport – un post șofer.
3. Serviciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public – un post inspector de specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Secția Spații Verzi – trei posturi muncitor necalificat
studii medii/generale, fără vechime, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren.

2. Secția Utilaj Transport – un post șofer
studii medii/generale, vechime în muncă minimum 15 ani, experiență in domeniu minimum 10 ani, dovedită cu documente, permis de conducere categoriile B, Bl, BE, C, CI, CIE, CE, fără antecedente medicale (diabet, boli de inimă și/sau psihice), atenție distributivă, concentrație și responsabilitate crescută, atenție la detalii, abilitatea de a gândi în perspectivă, capacitatea de a lua decizii rapid, îndemânare, organizat, calm, stăpânirea reflexelor, capacitatea de avea o conduita adecvată în timpul serviciului, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

3. Serviciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public – un post inspector de specialitate
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; vechime în muncă min. 1 an, cunoștințe de operare MS Office, competențe în analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității lucrărilor, examinarea documentelor referitoare la sistemul calității și întocmirea proceseter-verbale, reredite cu documente; capacitate de organizare și planificare; îndemânare; atenție la detalii; capacitate de comunicare; rezistență la stres și la activități cu grad mediu de inhalare a noxelor și risc mediu de pericol la agresiune; disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii; deplasări în teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2020, ora 09.00 / 12.00: proba practică/ scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Bucureşti, Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sectorul 6, telefon: 021/410.16.81, interior 115.

Apply for this Job