Muncitor necalificat – Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu



Muncitor necalificat

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

ANUNȚ privind demararea procedurii de recrutare a tinerilor dezavantajați, pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant din cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, Jud. Sibiu.

Muncitor necalificat – Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi – 1 post perioadă determinată de 24 luni

A.Cerințe generale de ocupare a postului:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) are vârsta cuprinsă între 16 și 26 ani
 6. f) nu are vechime în muncă sau are o vechime în muncă de până la 12 luni
 7. g) să se afle în cel puțin una din următoarele situații:
 8. se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
 9. are copil/copii în întreţinere;
 10. s-a aflat sau se află în evidenţa serviciului de probaţiune;
 11. se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;

B.Cerințe specifice de ocupare a postului:

Nivel studii – studii generale

Principalele atribuții ale postului:

  • participă în perioada primăvară – toamnă la procesul de cosire a ierbii din zonele verzi aflate pe domeniul public al Municipiului Sibiu ;
  • participă în perioada primăvară – toamnă la procesul de toaletare a gardului viu şi a arbuştilor aflaţi pe domeniul public al Municipiului Sibiu ;
 • răspunde de întreţinerea în stare de funcţionare a trimerului din dotarea serviciului, cu care efectuează operaţiunile de toaletarte a gardului viu ;
 • se ocupă de plantarea şi întreţinerea arborilor din parcurile , scuarurile şi aliniamentele stradale aflate pe raza Municipiului Sibiu ;
 • participă la procesul de toaletare a arborilor ( aflaţi în perioada de repaus vegetal ) aflaţi pe domeniul public al Municipiului Sibiu ;
 • participă la lucrările de montare a gazonului rulat , precum şi la întreţinerea acestuia ;
 • participă la procesul de însămânţare a gazonului , proces prin care se realizează înfiinţarea de noi zone verzi , cu concomitenta obligaţie de a participa şi întreţinerea acestora;
 • administrează îngrăşământ la arbori, arbuşti, gard viu şi gazon , cu obligaţia de a utiliza corect substanţele periculoase;
 • se ocupă de întreţinerea trandafirilor   prin efectuarea de lucrări de dezgropat, îngropat , tăieri de corecţie a acestora , precum şi de aplicarea de îngrăşămât în perioadele în care sunt necesare astfel de operaţiuni ;
 • C. Etapele procedurii de recrutare:Date cu privire la desfășurarea concursului-dată selecție dosare– 16.01.2019-dată interviu– 21.01.2019

 

 • D. Dosarul va conține următoarele documente:
 • dată probă practică– 18.01.2019
 • dată limită de depunere a dosarelor de concurs– 08.01.2019 ora 14.00 la sediul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, jud. Sibiu
 • Afișarea anunțului de selecție a dosarelor la sediul instituției din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14, jud. Sibiu, pe site-ul instituției: http://www.sibiu.ro/ și pe site-ul http://posturi.gov.ro/ la secțiunea tineri dezavantajați  – „Pasarela”: 10.12.2018.
 • Salarizarea postului de muncitor necalificat, în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: Salariul de bază la gradația 0 (fără vechime în muncă) – 2193 lei salariu brut

a)cerere de înscriere la selecția dosarelor, adresată angajatorului

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului
 3. d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, potrivit legii;
 4. e) curriculum vitae;
 5. f) dispoziţie sau hotărâre emisă de către comisia pentru protecţia copilului, de intrare/ieşire din sistemul de protecţie a copilului, sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de instanţa competentă;
 6. g) copie a certificatului de naştere al copilului sau a oricărui alt document care să ateste că are copil/copii în întreţinere;
 7. h) recomandarea consilierului de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune de la nivel local, responsabil cu supravegherea respectării măsurilor neprivative de libertate dispuse de instanţele de judecată, pentru persoanele care s-au aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune sau se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, prevăzute de Legea nr. 253/ 2013.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de secretarul comisiei de selecție și evaluare, sau în copii legalizate.

Relaţiile se pot obţine de la sediul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, din Sibiu, str. Anul 1907 nr. 14., telefon 0269/236791 int. 10 sau 0723555897 – persoană contact: d-na Corina Stoia.

descarca: anunt-angajare.docx 88KB DOCX

Apply for this Job