Muncitor, îngrijitor (5 posturi) – Școala Gimnazială Florești, satul Moșneni, județul MehedințiMuncitor, îngrijitor (5 posturi)

Școala Gimnazială Florești, satul Moșneni, județul Mehedinți

4 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Școala Gimnazială Florești, cu sediul în satul Moșneni, comuna Florești, județul Mehedinți organizează concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale, astfel:

 • muncitor III M cu atribuții de fochist – 0.5 normă;
 • muncitor III M cu atribuții de șofer -1 normă;
 • îngrijitor I M – 0,5 normă Punct de lucru Școala Gimnazială Zegujani;
 • îngrijitor I M – 0.5 normă. Punct de lucru Școala Primară Copacioasa;
 • îngrijitor I G – 1 normă Punct de lucru Școala Gimnazială Florești și Școala Primară Gârdoaia.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor III M cu atribuții de fochist – 0.5 normă.
  studii liceale (absolvent XII clase);
  domiciliul în comuna Florești;
  absolvent curs fochist, clasa C, cu autorizare I.S.C.I.R.;
  vechime în domeniu – 3 ani.
 • muncitor III M cu atribuții de șofer -1 normă
  studii liceale (absolvent XII clase);
  posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoriile B, C și D;
  atestat transport persoane valabil – certificat de pregătire profesională valabil,
  domiciliul să fie pe raza comunei Florești;
  minimum 1 an vechime în specialitatea de șofer/conducător auto.
 • îngrijitor
  studii generale (minimum 4 clase);
  domiciliul să fie îu următoarele sate: Zegujani, Copăcioasa, Gârdoaia și Moșneni, comuna Florești;
  cursuri de igienă valabile;
  vechime minimă 1 an;
  disponibilitate la program flexibil și uneori prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2020, ora 12.00: proba scrisă;
 • 28 februarie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Florești, cu sediul în satul Moșneni, comuna Florești, județul Mehedinți, telefon 0252.383.340.

Apply for this Job