Muncitor III/ I, îngrijitor (3 posturi) – U.M. 01961 OtopeniMuncitor III/ I, îngrijitor (3 posturi)

U.M. 01961 Otopeni

14 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 01961 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a posturilor vacante de execuţie de Muncitor III (Electrician), formaţie lucru, formaţiune de cazarmare cazărmi în administrare: 546, anexe, Grupul 90 Sprijin, Muncitor calificat I (Electromecanic), formaţie autospeciale oxigen, atelier electromecanic şi gaze, secţie echipamente sprijin la sol şi mentenanţă armament şi tehnică, Grupul 90 Sprijin, Grupul 90 Sprijin şi Îngrijitor, grupa întreţinere, formaţiune de cazarmare cazărmi în administrare: 546, anexe, Grupul 90 Sprijin.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Muncitor III (Electrician), formaţie lucru, formaţiune de cazarmare cazărmi în administrare: 546, anexe, Grupul 90 Sprijin sunt:
1. Şcoală profesională de specialitate (în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor instalaţiilor electrice) sau Studii gimnaziale/şcoală profesională/medii şi curs de calificare în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor instalaţiilor electrice;
2. Autorizaţie de exploatare a instalaţiilor electrice interioare, joasă tensiune, medie tensiune;
3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. Minim 1 an – vechime în muncă;
5. Minim 6 luni – vechime în specialitate;
6. Apt medical;
7. Abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de Muncitor calificat I (Electromecanic), formaţie autospeciale oxigen, atelier electromecanic şi gaze, secţie echipamente sprijin la sol şi mentenanţă armament şi tehnică, Grupul 90 Sprijin sunt:
1. Şcoală profesională/Studii medii cu diplomă de bacalaureat cu profil eletrotehnic/meseria electromecanic auto sau Şcoală profesională/Studii medii cu diplomă de bacalaureat şi curs de calificare în domeniul electromecanic;
2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. Minim 6 ani şi 6 luni – vechime în muncă;
4. Apt medical;
5. Abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor de Îngrijitor, grupa întreţinere, formaţiune de cazarmare cazărmi în administrare: 546, anexe, Grupul 90 Sprijin sunt:
1. Studii gimnaziale/medii;
2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
3. Minim 6 luni – vechime în muncă;
4. Apt medical;
5. Abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, asumarea responsabilităţii faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2019, ora 09.00: probă scrisă;
 • 27 septembrie 2019, ora 08.00: probă practică;
 • 04 octombrie 2019, ora 08.00: interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 01961 Otopeni, strada Zborului nr. 1, judeţul Ilfov, 021.350.51.13/int. 138;
2. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: AnuntGovMuncitor.doc 772KB DOC

Apply for this Job