Muncitor I – Serviciul Apă-Canal din Oituz, judeţul BacăuMuncitor I

Serviciul Apă-Canal din Oituz, judeţul Bacău

19 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul Apă-Canal din Oituz, judeţul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de muncitor I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau școala profesională, cu una dintre calificările de operator la instalații de tratare a apei și asimilați, operator la tratarea și epurarea apelor uzate, instalator, electrician;
 • să aibă vechime în muncă cel puțin 5 ani și în specialitate de cel puțin 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 decembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2020, ora 10.30: proba interviu.
Nr. crt. Etapa de concurs Data/perioada Observații
1. înscriere – depunere dosare 23.11.2020 – 08.12.2020 Până la ora 16.00
2. Selecția dosarelor – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 09.12.2020 – 10.12.2020 Până la ora 16.00
3. Afișarea listei candidaților „admis/respins” privind selecția dosarelor 10.12.2020 Până la ora 16.00
4. înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selecției candidaților 11.12.2020 Până la ora 13.00
5. Soluționarea contestațiilor 14.12.2020 Până la ora 1600
6. Afișarea rezultatelor după contestații 14.12.2020 Până la ora 16.00
7. Proba scrisă 15.12.2020 Ora 10.00
8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 15.12.2020 Până la ora 16.00
9. Depunerea contestațiilor 16.12.2020, ora 1300
10. Soluționarea contestațiilor 16.12.2020 Până la ora 16.00
11. Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă, dacă este cazul, după contestații 16.12.2020 Până la ora 16.00
12. Interviul 17.12.2020 Ora 10.30
13. Afișarea rezultatelor la interviu 17.12.2020 Până la ora 16.00
14. Depunerea contestațiilor 18.12.2020, ora 1300
15. Soluționarea contestațiilor 21.12.2020 Până la ora 16.00
16. Afișarea rezultatelor după contestații, dacă este cazul 21.12.2020 Până la ora 16.00
17. Afișarea rezultatelor finale 21.12.2020 Ora 16.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Apă-Canal din Oituz, nr. 1250, judeţul Bacău, telefon 0234/337.010, 0234/350.841.

Apply for this Job