Muncitor (fochist), îngrijitor curățenie (2 posturi) – Şcoala Gimnazială Nr. 4, BorşaMuncitor (fochist), îngrijitor curățenie (2 posturi)

Şcoala Gimnazială Nr. 4, Borşa

31 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Şcoala Gimnazială Nr. 4 cu sediul în Borşa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 1.00 post – contractual vacant – muncitor (fochist);
• 1.00 post – contractual vacant – îngrijitor curăţenie,

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru participarea la concursul de ocupare a postului de muncitor (fochist), candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Absolvent a cel puţin 10 clase;
2. Certificate de calificare în meseria de fochist;
3. Autorizaţie ISCIR pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune (clasa C);
4. Vechimea în muncă minimum un an m profilul postului;

Pentru participarea la concursul de ocupare a postului de îngrijitor curăţenie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Absolvent de liceu;
2. Certificate de absolvire a cursului de igienă avizat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
3. Vechimea în muncă minimum un an în profilul postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 noiembrie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 27 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială Nr. 4 cu sediul în Borşa. Str. Al. Ioan Cuza nr. 79. judeţul Maramureş, tel.0743.051.198.

Apply for this Job