Muncitor din activitatea specifică-electrician III, operator sunet M debutant și șef serviciu scenă S II – Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul DâmboviţaMuncitor din activitatea specifică-electrician III, operator sunet M debutant și șef serviciu scenă S II

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

25 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, astfel:

 • 1 post muncitor din activitatea specifică-electrician III;
 • 1 post operator sunet M debutant;
 • 1 post șef serviciu scenă S II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de muncitor din activitatea specifică – electrician III:
  • studii medii sau profesionale;
  • calificare electrician/tehnician în domeniul electric;
  • vechime minimă în profesie sau specializarea de electrician, tehnician în domeniul electric de minimum 1 an;
  • apt pentru lucru la înălțime dovedită prin document medical-medicina muncii;
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal.
 • pentru postul de operator sunet M debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experiență în arta folosirii sunetului (sound design) dovedită cu adeverință;
  • cunoștințe temeinice de operare PC;
  • cunoștințe privind alcătuirea, principiul și modul de funcționare și deservire a instalațiilor de producere și reproducere a sunetului, respectiv luminii;
  • disponibilitate de program de lucru repartizat inegal.
 • pentru postul de șef serviciu scenă S II:
  • studii superioare cu diplomă de licență;
  • vechime – activitate profesională de minimum 2 ani (tehnic-scenă) intr-o instituție de spectacol sau concerte definite conform O.G. nr. 21/2007;
  • condiție fizică bună, fără probleme de sănătate;
  • disponibilitate la program de lucru variabil inclusiv sâmbătă și duminică, deplasări în turnee;
  • recomandările și/sau atestatele profesionale, constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 martie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 21 martie 2019: proba interviu, astfel:
  • ora 11.00 – pentru postul de operator sunet M debutant;
  • ora 12.00 – pentru postul de muncitor din activitatea specifică – electrician III;
  • ora 13.00 – pentru postul de șef serviciu scenă SII.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, bd. Regele Carol I, nr.43, Cod 130024, Judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/210.046.

Apply for this Job