Muncitor calificat/necalificat, referent IA (10 posturi) – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice FocşaniMuncitor calificat/necalificat, referent IA (10 posturi)

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

20 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante pe perioadă nedeterminată/determinată, după cum urmează:

1. muncitor necalificat I – gropar la Serviciul spaţii verzi – Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare – 1 post;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire : studii generale/ fără studii;
vechimeîn muncă: minimum 3 ani,

2. muncitor necalificat II – gropar la Serviciul spaţii verzi – Compartiment administrare cimitire şi prestări funerare – 5 posturi;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire : studii generale/fără studii.

3. muncitor necalificat I – prinzător câini la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân – 1 post temporar vacant;
Condiţ iile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire: studii generale/fără studii;
vechimeîn muncă : minimum 3 ani.

4. muncitor necalificat II – prinzător câini la Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân – 2 posturi;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire: studii generale/fără studii.

5. referent IA – studii medii la Compartimentul control edilitar- 1 post
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuţie sunt:
pregătire de specialitate : studii medii;
vechime în specialitate : minimum 6 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 octombrie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 12 octombrie 2017, proba scrisă;
  • 18 octombrie 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani din Focșani, strada Mărășești nr. 76, etajul II, Județul Vrancea, Birou personal – juridic – securitate și sănătate în muncă și PSI / telefon 0237/225.617, interior 204.

Apply for this Job