Muncitor calificat IV-I (bucătar) (2 posturi) – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene“ al Judeţului BacăuMuncitor calificat IV-I (bucătar) (2 posturi)

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene“ al Judeţului Bacău

5 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene“ al Judeţului Bacău organizează examen/concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi vacante de execuţie, de personal contractual, respectiv muncitor calificat IV-I (bucătar), la Compartimentul Popotă – Serviciul Logistic, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene“al Judeţului Bacău.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • să aibă parcurs învăţământul general obligatoriu;
 • să aibă şcoală profesională cu diplomă sau curs de calificare în domeniul bucătar;
 • să fie declaraţi apt medical şi apt psihologic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 ianuarie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 februarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2018, ora 10.00: proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica şi bibliografia, precum şi calendarul de desfăşurare a concursului/examenului sunt postate la avizierul sediului unităţii din municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, judeţul Bacău, pe pagina de internet www.isubacau.ro, telefon 0234.550000, interior 27010.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA 

 1. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare
 2. Reguli specifice de igienă pentru alimente de origine animală
 3. Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
 4. Norme metodologice privind etichetarea alimentelor;
 5. Securitatea și sănătatea în muncă – Obligațiile lucrătorilor.

 

BIBLIOGRAFIA

 1.  Hotărârea Guvernului nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
 2. Hotărârea Guvernului nr. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală,  
 3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor,  
 4. Hotărârea Guvernului nr. 106 din  7 februarie 2002 privind etichetarea alimentelor,  
 5. Legea   Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006 – legea securităţii şi sănătăţii în muncă,  

 

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs/examen, candidaţii vor consulta bibliografia indicată  cu modificările și completările adoptate pană la data concursului/examenului.

descarca: Anunt-concurs-bucatari-ISU.doc 147KB DOC

Apply for this Job