Muncitor calificat (5 posturi) – Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman


Muncitor calificat (5 posturi)

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman

15 martie 2016

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. – Muncitor calificat IV (electromecanic auto);
 2. – Muncitor calificat III (electrician auto);
 3. – Muncitor calificat IV (strungar universal);
 4. – Muncitor calificat III (strungar universal);
 5. – Muncitor calificat III (frezor universal).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. pentru muncitor calificat IV (electromecanic auto)
1. Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire, cu specializarea electromecanic auto sau electrician auto:
– studii medii;
– şcoală profesională;
– cursuri calificare în instituţii acreditate, în cazul în care studiile medii/şcoala profesională sunt în alt domeniu de specializare;
2. Să aibă minim 6 luni vechime în muncă în una din specializările de electromecanic auto şi/sau electrician auto;
3. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit;
4. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

2. pentru muncitor calificat III (electrician auto)
1. Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire, cu specializarea electrician auto sau electromecanic auto:
– studii medii;
– şcoală profesională;
– cursuri calificare în instituţii acreditate, în cazul în care studiile medii/şcoala profesională sunt în alt domeniu de specializare;
2. Să aibă minim 3 ani vechime în muncă, în una din specializările de electrician auto şi/sau electromecanic auto;
3. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit;
4. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

3. pentru muncitor calificat IV/strungar universal
1. Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire, cu specializarea prelucrător prin aşchiere şi calificarea strungar universal:
– studii medii;
– şcoală profesională;
– cursuri calificare în instituţii acreditate, în cazul în care studiile medii/şcoala profesională sunt în alt domeniu de specializare;
2. Să aibă minim 6 luni vechime în muncă, în meseria de strungar universal;
3. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit;
4. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

4. pentru muncitor calificat III/strungar universal
1. Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire, cu specializarea prelucrător prin aşchiere şi calificarea strungar universal:
– studii medii;
– şcoală profesională;
– cursuri calificare în instituţii acreditate, în cazul în care studiile medii/şcoala profesională sunt în alt domeniu de specializare;
2. Să aibă minim 3 ani vechime în muncă, în meseria de strungar universal;
3. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit;
4. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

5. pentru muncitor calificat III/frezor universal
1. Să fie absolvenţi a uneia din următoarele forme de pregătire, cu specializarea prelucrător prin aşchiere şi calificarea frezor universal:
– studii medii;
– şcoală profesională;
– cursuri calificare în instituţii acreditate, în cazul în care studiile medii/şcoala profesională sunt în alt domeniu de specializare;
2. Să aibă minim 3 ani vechime în muncă, în meseria de frezor universal;
3. Apt pentru efort fizic intens şi prelungit;
4. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 aprilie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Unitatea Militară Nr. 01145 din Roman, Județul Neamţ, telefon: 0233722725.

Apply for this Job