Muncitor calificat și paznic (3 posturi) – Primăria Municipiului Dorohoi, județul BotoșaniMuncitor calificat și paznic (3 posturi)

Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani

18 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Dorohoi, județul Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 1. muncitor calificat (2 posturi);
 2. paznic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de muncitor calificat (grupa 7, conform COR):
  • nivelul studiilor – studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • calificări:
  • 1) subgrupa majoră 71 – muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni:
  • grupa minoră 711- muncitori constructori și asimilați;
  • grupa de bază 7115 – dulgheri și tâmplari;
  • grupa minorii 712 – muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilări;
  • grupa de bază 7126 – instalatori și montatori de țevi, astfel:
   • 712602 – instalator apă și canal;
   • 712604 – instalator încălzire centrală și gaze;
   • 712608 – instalator centrale termice;
   • 712609 – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;
   • 712612 – instalator rețele termice și sanitare.
  • subgrupa majoră 74 – tehnicieni la echipamente electrice și electronice:
  • grupa minoră 741 – montatori de echipamente electrice;
  • grupa de bază 7411 – montatori de linii electrice, astfel:
   • 741307 – electrician întreținere și reparații.
  • vechime în specialitatea studiilor – fără condiții de vechime.
 • pentru ocuparea funcției contractuale de paznic – 1 post, grupa majoră 9:
  • ocupații elementare, conform COR:
   • nivelul studiilor – studii medii sau generale;
  • calificări necesare:
   • atestat de agent de pază sau adeverință din care să rezulte că urmează a urmat aceste cursuri.
  • 1) subgrupa majoră 96 – muncitori în salubritate și alți lucratori cu pregătire elementară;
   • grupa minoră 962 – alți muncitori în ocupații cu pregătire elementară:
   • grupa de bază 9629 – muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare, astfel:
    • 962907 – paznic.
  • vechime în specialitatea studiilor – fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica nr. 34, județul Botoșani, telefon 0231/610.133, interior 113.

Apply for this Job