Muncitor calificat şi îngrijitor (8 posturi) – Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeMuncitor calificat şi îngrijitor (8 posturi)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs în vederea încadrării a două funcţii de personal contractual, după cum urmează:

 1. îngrijitor în cadrul UM. 0200, Cristian, județul Brașov – 2 posturi;
 2. îngrijitor în cadrul U.M. 0279, Drobeta-Turnu Severin;
 3. îngrijitor în cadrul U.M. 0731, București – 3 posturi;
 4. muncitor calificat (tâmplar) în cadrul U.M. 0731, București;
 5. muncitor calificat (zugrav) în cadrul U.M. 0731, București.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • candidații trebuie să aibă studii gimnaziale;
 • calificare în meseria de tâmplar/zugrav, în funcție de poziția pentru care candidează;
 • pentru poziția de îngrijitor nu este necesară vechime în muncă;
 • pentru pozițiile de muncitor calificat (tâmplar) și muncitor calificat (zugrav): vechime în muncă cel puțin 2 (doi) ani și în specialitate cel puțin 1 (unu) an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va desfășura începând cu data de 10.062019, ora 08.00, la sediul central al Serviciului de Telecomunicații Speciale din București, Splaiul Independenței nr. 323A, sectorul 6, după cum urmează:

 • 31 mai 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10.06.2019 – 12.06.2019: evaluarea psihologică, probă eliminatorie;
 • examinarea profesională;
 • 13 – 14 – 18.06.2019: probă practică;
 • 20 – 21 – 24.06.2019: probă interviu.

Sediul înscrierilor:

 1. înscrierile pentru UM 0200 Cristian se vor face la sediul unității din Str. Lungă nr.2, loc. Cristian, județul Brașov.
 2. înscrierile pentru U.M. 0279 Drobeta Turnu Severin se vor face la sediul unității din str. Eroii de la Cema nr.1, Drobeta-Tumu Severin, jud. Mehedinți.
 3. înscrierile pentru U.M. 0731 București se vor face la sediul Serviciul de Telecomunicații Speciale, din București, Splaiul Independenței, nr, 323A, sectorul 6.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323 A, sectorul 6, telefon 021.202.24.37.

Apply for this Job