Muncitor calificat, magaziner, consilier (10 posturi) – Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială Timiş- Mureş InferioMuncitor calificat, magaziner, consilier (10 posturi)

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială Timiş- Mureş Inferio

4 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială Timiş- Mureş Inferior, cu sediul în Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

 • 1 (unu) post vacant de muncitor calificat – treapta profesională I, 5 (cinci) posturi vacante de muncitor calificat – treapta profesională III, 1 (unu) post vacant de muncitor calificat – treapta profesională IV din cadrul Compartimentului Personal Exploatare, 1 (unu) post vacant de magaziner din cadrul Biroului Administrativ al Filialei Teritoriale de îmbunătăţiri Funciare Timiş Mureş Inferior;
 • 1 (unu) post vacant de muncitor calificat – treapta profesională I, – Compartimentul Personal Exploatare şi 1 (unu) post de consilier gradul profesional II din cadrul Serviciului Plan Exploatare Patrimoniu al Unităţii de Administrare Arad al Filialei Teritoriale de îmbunătăţiri Funciare Timiş Mureş Inferior a Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de muncitor calificat I, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. scoase la concurs în cadrul Filialei Teritoriale Timiş Mureş Inferior candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: liceu de specialitate, şcoală profesională sau minimum curs de calificare în meseria de „electrician electromecanic, mecanic IF, lăcătuş mecanic, sudor etc.”; vechime minimă în meserie de 5 ani;
 • pentru posturile de muncitor calificat II, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, scoase la concurs în cadrul Filialei Teritoriale Timiş Mureş Inferior candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: liceu de specialitate, şcoală profesională sau minimum curs de calificare în meseria de „electrician electromecanic, mecanic IF, lăcătuş mecanic, sudor”; vechime minimă în meserie de 4 ani;
 • pentru postul de muncitor calificat III, conform H.G. nr, 286/23.03.2011, scos la concurs în cadrul Filialei Teritoriale Timiş Mureş Inferior candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: liceu de specialitate, şcoală profesională sau minimum curs de calificare în meseria de „electrician, electromecanic mecanic IF, lăcătuş mecanic, sudor”; vechime minimă în meserie de 3 ani;
 • pentru posturile de muncitor calificat IV, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, scoase la concurs în cadrul Filialei Teritoriale Timiş Mureş Inferior candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: liceu de specialitate, şcoală profesională sau minimum curs de calificare în meseria de „electrician electromecanic, mecanic IF, lăcătuş mecanic, sudor”; vechime minimă în meserie de 0 ani;
 • pentru postul vacant de magaziner, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, scos la concurs din cadrul Biroului Administrativ al Filialei Teritoriale de îmbunătăţiri Funciare Timiş Mureş Inferior candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii medii (liceu), vechime minimă de magaziner de cel puţin 3 ani, cunoştinţe de operare;
 • pentru postul de muncitor calificat I, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, scos la concurs în cadrul Unităţii de Administrare Arad, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: liceu de specialitate sau liceu+curs calificare de profil (3 ani vechime); şcoală generală +- şcoală profesională de profil sau şcoală generală + şcoală profesională + curs calificare de profil (4 ani vechime); şcoală generală + curs calificare de profil (5 ani vechime) în meseriile de electrician, electromecanic, instalator, fierar betonist, mecanic, lăcătuş mecanic şi sudor;
 • pentru postul de consilier, gradul II din cadrul Serviciului Plan Exploatare Patrimoniu UA Arad, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, scos la concurs în cadrul Unităţii de Administrare Arad a Filialei Teritoriale Timiş Mureş Inferior, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare (inginer, economist, inginer economist, analist, programator, arhitect, inginer de sistem, etc.) vechime: 6 luni – 3 ani, carnet de conducere categoria 13.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Filialei Teritoriale, persoană de contact Dan Angola, telefon 0256.203.230, telefon 0257.280.955 (U.A. Arad, Compartimentul Resurse Umane).

.

Apply for this Job