Muncitor calificat IV/fochist – Primăria Comunei IcuşeştiMuncitor calificat IV/fochist

Primăria Comunei Icuşeşti

14 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat IV/fochist.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent: şcoală profesională/liceul (cu diplomă de bacalaureat);
 • autorizaţie de fochist valabilă;
 • vechime în muncă – nu este cazul;
 • starea de sănătate corespunzătoare, atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2017, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 11 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ, Str. Principală, telefon 0233/762.567 sau 0233/762.512.

Apply for this Job