Muncitor calificat IV și şofer I (3 posturi) – Primăria Orașului BuziașMuncitor calificat IV și şofer I (3 posturi)

Primăria Orașului Buziaș

15 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Buziaș, Județul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. muncitor calificat, treapta profesională IV la Serviciul Public de Sere, Zone Verzi şi Amenajare Peisagistică, studii M/G;
 2. muncitor calificat, treapta profesională IV la Echipa întreţinere în construcţii, reparaţii şi lucrări publice, studii M/G;
 3. şofer I la Echipa întreţinere în construcţii, reparaţii şi lucrări publice, studii M/G.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat, treapta IV la Serviciul Public de Sere, Zone Verzi şi Amenajare Peisagistică:
  • studii medii/generale;
  • să deţină o calificare în profilul agricol sau horticol;
  • vechime în muncă de minimum 1 an în domeniul de referinţă;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
   • responsabilitate, lucru în echipă,
   • tenacitate, perseverenţă,
   • adaptabilitate, spontaneitate,
   • spirit de iniţiativă, spirit de observaţie, creativitate.
 • muncitor calificat, treapta IV la Echipa întreţinere în construcţii, reparaţii şi lucrări publice:
  • să deţină o calificare în profilul lăcătuş mecanic sau zidar;
  • vechime în muncă de minimum 1 an în domeniul de referinţă;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
   • responsabilitate, lucru în echipă,
   • tenacitate, perseverenţă,
   • adaptabilitate, spontaneitate,
   • spirit de iniţiativă, spirit de observaţie, creativitate;
 • şofer I:
  • studii medii/generale;
  • posedă permis de conducere categoriile B, C, E;
  • experienţă profesională de minimum 3 ani vechime în activitatea de şofer;
  • posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;
  • aviz psihologic;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
   • responsabilitate, lucru în echipă,
   • tenacitate, perseverenţă,
   • adaptabilitate, spontaneitate,
   • spirit de iniţiativă, spirit de observaţie, creativitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 14 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Buziaș, str. Principală nr. 16, Județul Timiș, telefon: 0256/321.431.

Apply for this Job