Muncitor calificat IV-I (ospătar) – Unitatea Militară 01232 OradeaMuncitor calificat IV-I (ospătar)

Unitatea Militară 01232 Oradea

15 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01232 Oradea, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocuparea a unui post contractual vacant, perioadă nedeterminată de muncitor calificat IV-I (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvirea studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat sau şcolii profesionale cu diplomă de absolvire, respectiv absolvirea unui curs de calificare în meseria de ospătar cu diplomă sau certificat de absolvire;
 • nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 • 3 ani, vechime în specialitatea – ospătar;
 • rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, spirit de iniţiativă, eficienţă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare;
 • disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite, respectiv disponibilitate pentru program prelungit, după caz;
 • riscuri implicate: efort fizic ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;
 • păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de art. 9 din Legea 514/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2017, ora 15.30 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 iunie 2017, ora 10.00 proba scrisă;
 • 15 iunie 2017, ora 10.00 proba practică;
 • 21 iunie 2017, ora 10.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se vor desfăşura la sediul U.M. 01232, calea Armatei Române, nr. 24/ A, municipiul Oradea, judeţul Bihor, telefon de contact: 0259/436.080, interior 114.
2. Toate actele normative cuprinse în bibliografie sunt publicate în Monitorul Oficial al României, prevederile acestora se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: 20170515_N_-AnuntGuvernConcursPostOspatar-01232.doc 98KB DOC

Apply for this Job