Muncitor calificat IV-I cu atribuții de tâmplar și îngrijitor (4 posturi) – Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din SibiuMuncitor calificat IV-I cu atribuții de tâmplar și îngrijitor (4 posturi)

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu

3 decembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • 1 post de muncitor calificat IV-I cu atribuții de tâmplar, la Biroul Administrativ;
 • 2 posturi de îngrijitor, la Biroul administrativ;
 • 1 post de îngrijitor, la Serviciul chinotehnic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat IV-I cu atribuții de tâmplar, la Biroul Administrativ:
  • să fie minim absolvenți de școală profesională;
  • să dețină diplomă/atestat/certificat/de absolvire care să ateste calitatea de tâmplar, lucrător prelucrare lemn.
 • îngrijitor (Biroul administrativ și Serviciul chinotehnic):
  • să fie absolvenți de studii gimnaziale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 decembrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor, precum și on-line pe e-mail: resurseumane@centrulchinologic.ro, până la data de 20.12.2021 (inclusiv), ora 24.00;
 • 27 decembrie 2021: proba scrisă (susținută doar de candidații pentru postul de muncitor calificat-tâmplar);
 • 27 decembrie 2021: proba practică (susținută doar de candidații pentru posturile de îngrijitor);
 • 29 decembrie 2021: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 • Va fi declarat „apt psihologic” (testarea psihologică /a fi efectuată de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne la o dată ce va fi stabilită ulterior și comunicată candidaților prin grija Compartimentului resurse umane din Centrul Chinologic Sibiu);
 • Va fi declarat „apt medical” – conform prevederilor O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor în A.I. și ale Procedurii PS001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, în vederea participării’ la concurs, candidații vor parcurge etapele prevăzute de actele interne menționate pentru obținerea fișei de aptitudini în muncă eliberată de structura competentă de medicină a muncii din cadrul Direcției medicale a M.A.I.
 • Fișa de aptitudini în muncă menționată anterior, încheiată cu mențiunea „apt” va fi depusă la dosarul de concurs până la data de 20.12.2021.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu, telefon 0260/235.181, interior 28113 – Compartimentul Resurse Umane.

Apply for this Job