Muncitor calificat, îngrijitoare, referent I (4 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IaşiMuncitor calificat, îngrijitoare, referent I (4 posturi)

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

6 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

• muncitor calificat – electrician, treapta profesională I conform O.M.S. nr. 1470/2011 -1 post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului Administrativ – Tehnic;
• muncitor calificat – instalator, treapta profesională II conform O.M.S. nr. 1470/2011 – 1 post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului Administrativ – Tehnic;
• îngrijitoare -1 post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Secției Clinice II Pneumologie;
• referent I A – cu gestiune – 1 post cu normă întreagă, pe durată nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrarea Gestiunilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii:

• pentru postul de muncitor calificat – electrician:
– deține una din diplomele de calificare care să se încadreze în una din calificările profesionale acceptabile precizate la art. 25 lit. b) -1) din Ordinul A.N.R.E. nr. 116/2016, după cum urmează:
– CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
– CPA3 lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
– CPA4: absolvenți de liceu cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificatenergetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;
– CPA4.1: absolvenți de liceu alt profil decât cel menționat anterior, care au absolvit in plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
– CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, școlilor de maiștri sau a unor cursuri de calificare postliceale având diplomă dc tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;

• pentru postul de muncitor calificat – instalator: studii medii/profesionale de specialitate instalații termice și/sau Curs de specialitate în instalații termice/sanitare;
• pentru postul de îngrijitoare – școală generală;
• pentru postul de referent IA – cu gestiune – diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat;

Vechime:

• pentru postul de muncitor calificat – electrician : minimum 9 ani vechime în meseria de electrician;
• pentru postul de muncitor calificat – instalator, treapta profesională II: minimum 6 ani vechime în meseria de instalator;
• pentru postul de îngrijitoare/brancardier – nu este cazul;
• pentru postul de referent IA – cu gestiune – minimum 6 ani și 6 luni în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2020, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 09 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Str. Dr. I. Cihac nr. 30, etaj 5, județul Iasi, telefon 0232/270.915.

Apply for this Job