Muncitor calificat II șo șofer I (4 posturi) – Unitatea Militară nr. 01557 din SibiuMuncitor calificat II șo șofer I (4 posturi)

Unitatea Militară nr. 01557 din Sibiu

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară nr. 01557 din Sibiu, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

– 1 post, muncitor calificat II (electrician de întreţinere şi reparaţii), în atelierul reparaţii motoare, echipamente B.A.T. şi agregate din Secţia reparaţii tehnică de B.A.T., utilaje geniu şi agregate. Principalele cerinţe ale postului: execută activităţi de reparaţie la echipamentele electrice de B.A.T., de geniu şi utilaje, precum şi demontarea şi montarea subansamblurilor şi pieselor componente, conform condiţiilor tehnice existente;

– 1 post, muncitor calificat II (electrician de întreţinere şi reparaţii), în atelierul reparaţii tehnică complexă, instalaţii hidraulice şi aparatură optică din Secţia reparaţii armament, echipament artilerie, ecipamente comunicaţii şi C.B.R.N. Principalele cerinţe ale postului: execută lucrări de reparaţii şi întreţinere la instalaţiile electrice ale tehnicii asimilate în reparaţie precum şi la partea electrică a utilajelor aflate în exploatare, folosind aparatele de măsură şi control specifice;

– 1 post, şofer I, la Plutonul deservire, Grupa 1 apărare împotriva incendiilor (cazarma 2580). Principalele cerinţe ale postului: să fie în măsură să execute oportun toate activităţile particulare / specifice de conducere şi exploatare a tehnicii pe care o deserveşte, în funcţie de categoria drumurilor şi terenul pe care rulează;

– 1 post, şofer I, la Plutonul deservire, Grupa 2 apărare împotriva incendiilor (cazarma 1009). Principalele cerinţe ale postului: să fie în măsură să execute oportun toate activităţile particulare / specifice de conducere şi exploatare a tehnicii pe care o deserveşte, în funcţie de categoria drumurilor şi terenul pe care rulează.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 muncitor calificat II (electrician de întreţinere şi reparaţii):

– 6 ani vechime în muncă;
– studii generale / profesionale în domeniu şi curs de calificare în domeniu;
– evaluarea aptitudinală (psihologică), conform art. 3 lit. d) din D.M.R.U. 12/15.06.2015;
– nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

şofer I :

– 3 ani vechime în muncă şi în specialitatea necesară;
– studii generale / profesionale;
– permis de conducere categoriile: B, C, C+E;
– evaluarea aptitudinală (psihologică), conform art. 3 lit. d) din D.M.R.U. 12/15.06.2015;
– certificat medical din care să reiasă că îndeplineşte normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, specificate în Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1162 din 08.09.2010;
– nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2017, 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 04 mai 2017, ora 09.00 – probă scrisă – test grilă;
 • 10 mai 2017, ora 09.00 – probă practică;
 • 16 mai 2017, ora 09.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Unităţii Militare 01557 Sibiu, Calea Poplăcii nr. 118-120, telefon 0269/240.358, interior 103.

descarca: 20170327_NS_xx-Anexa-8-portalul-posturi.gov_.ro-PG-01557-Sibiu.doc 97KB DOC

Apply for this Job