Muncitor calificat II (2 posturi) – U.M. 01512, SibiuMuncitor calificat II (2 posturi)

U.M. 01512, Sibiu

20 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 01512 Sibiu, din Ministerul Apărării Naționale, organizează următoarele concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil contractual, astfel:

 • muncitor calificat II (zidar roşar tencuitor);
 • muncitor calificat II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat II (zidar roşar tencuitor):
  •  studii medii sau generale absolvite;
  • adeverință de calificare prin practică la locul de muncă sau curs autorizat de calificare cu certificate de competenţe sau școala profesională de profil absolvită cu diplomă: în domeniul construcții/zidar roșar tencuitor;
  • vechime în muncă: minim 3 ani şi 6 luni;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: 3 ani şi 6 luni;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 • muncitor calificat II:
  • studii: liceu absolvit cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat de competențe/calificare în profilul/domeniul telecomunicații sau curs autorizat de calificare cu certificate de competențe în profilul/domeniul telecomunicații sau adeverință de calificare prin practică la locul de muncă în profilul/domeniul telecomunicații;
  • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni;
  • vechime în specialitate: 1 an;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • muncitor calificat II (zidar roşar tencuitor):
  • 11 septembrie 2020, ora 12.00: proba practică;
  • 17 septembrie 2020, ora 12.00: proba interviu.
 • muncitor calificat II:
  • 11 septembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
  • 17 septembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01512. Sibiu, Str. Revoluției nr. 3-5, județul Sibiu, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon 0269/432.990, int. 1140.

descarca: Anunţ_e-gov_pentru_20-08-2020.docx 82KB DOCX

Apply for this Job