Muncitor calificat – electrician I – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IaşiMuncitor calificat – electrician I

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

28 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție  vacante, de muncitor calificat – electrician, treapta profesională I, conform OMS. nr. 1470/2011 în cadrul Serviciului Administrativ-Tehnic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • electrician autorizat de tip B – pentru executare de instalații electrice de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) conform Ordinului nr. 116/2016, cu competente în execuție (întrețineri curente, mentenanță, reparații curente, operare al instalațiilor electrice) și deține grad de autorizare de tip B, respectiv minim gradul de autorizare de tip II B sau gradul de autorizare de tip III B.
 • Studii:
 • Candidatul face dovada că îndeplinește 2 condiții cumulative de studii:
 • deține una din diplomele de calificare care să se încadreze în una din calificările profesionale acceptabile precizate la art. 25 lit. b) 1) din Ordinul ANRE nr. 116/2016, după cum urmează:
  • CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
  • CPA3: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
  • CPA4: absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;
  • CPA4.1: absolvenți de licee alt profil decât cel menționat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;
  • CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, școlilor de maiștri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;
  • deține adeverință de electrician autorizat de A.N.R.E. (avizată la termen conform 16 din Ordinul 116/2016) sau permanentă cu competențe în execuție (întrețineri curente, mentenanță, reparații curente, operare al instalațiilor electrice) cu grad de autorizare de tip B,respectiv minim gradul de autoritare de tip II B, sau gradul de autorizare de tip III B.
 • Vechime:
  • minimum 9 ani vechime în meserie, din care minimum 6 ani vechime ca electrician autorizat de tip II B sau de tip III B pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite, cu experiență profesională în activități de execuție (EPEx) și/sau operare (EPOp).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 martie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 28 martie 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 03 aprilie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Str. Dr. I. Cihac nr. 30, etaj 5, județul Iasi, telefon 0232/270.915, 0232/239.408, interior 134

Apply for this Job