Muncitor calificat, 1/șofer utilaje – Primăria Comunei Icușești, județul NeamțMuncitor calificat, 1/șofer utilaje

Primăria Comunei Icușești, județul Neamț

12 ianuarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Icușești, județul Neamț, cu sediul în comuna Icușești, Sir. Principală nr. 65, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de muncitor calificat, 1/șofer utilaje.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent – școală profesională/liceul cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – cel puțin un an;
 • permis de conducere – categoria B;
 • starea de sănătate corespunzătoare, atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical specializat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2021, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 08 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 februarie 2021, ora 14:00: proba practică;
 • 10 februarie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ, Str. Principală, telefon 0233/762.561 sau 0233/762.512, email primaria@comunaicusesti.ro.

Apply for this Job