Medic veterinar III S și inginer debutant S – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din IaşiMedic veterinar III S și inginer debutant S

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

28 aprilie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. medic veterinar III S, în cadrul Compartimentului de urgențe – Departamentul Clinici, Facultatea de Medicină Veterinară, perioadă nedeterminată:
 2. inginer debutant S, în cadrul proiectului de cercetare „Centru Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze și Siguranță Alimentară” (ROVETEMERG), perioadă determinată:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic veterinar III S, în cadrul Compartimentului de urgențe – Departamentul Clinici, Facultatea de Medicină Veterinară, perioadă nedeterminată:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul medicină veterinară;
  • cunoștințe de operare PC;
  • vechime în domeniul postului – minimum 5 ani.
 • inginer debutant S, în cadrul proiectului de cercetare ROVETEMERG, perioadă determinată:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul instalațiilor electrice, automatizări, electronică, instalații în construcții sau similar;
  • cunoștințe teoretice și practice de mecanică, electricitate, electronică și automatică aplicată;
  • vechime în muncă – nu necesită;
  • cunoștințe de operare pe calculator (MS Office);
  • cunoașterea legislației m vigoare m domeniul de activitate;
  • cunoștințe medii de limba engleză;
  • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai 2021, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • medic veterinar III S:
  • 25 mai 2021, ora 09.00: proba scrisă;
  • 27 mai 2021, ora 09.00: proba interviu.
 • inginer debutant S:
  • 25 mai 2021, ora 11.00: proba scrisă;
  • 27 mai 2021, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, telefon 0232/407.378.

Apply for this Job