Medic – Unitatea Militară 02000 BuzăuMedic

Unitatea Militară 02000 Buzău

31 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02000 Buzău, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de medic, specializarea – medicină de familie, cu drept de liberă practică, studii superioare de licenţă, gradul funcţiei căpitan (pot accede doar ofiţerii cu gradul Lt. – Cpt.).

Condiţiile generale pentru participarea la concurs, în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul Ministrului Apărării nr. M.70 din 25.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2016.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• în perioada 03.09-10.09.2018, intervalul orar 08,00-16,00, depunerea dosarelor de concurs (cu documentele prevăzute în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Apârăriinr. M.70 din 25.05.2016) şi achitarea taxei de participare la concurs de 150 lei, la sediul U.M. 02000 Buzău;
• 18.09.2018, ora 09.00, afişarea rezultatelor în urma analizării dosarelor, la sediul U.M. 02000 Buzău;
• 18.09.2018-19.09.2018, în intervalul orar 09.00-16.00, depunerea contestaţiilor, la sediul U.M. 02000 Buzău;
• 21.09.2018, ora 09.00, afişarea rezultatelor contestaţiilor;
• 01.10.2018, ora 08.00, evaluarea psihologică aptitudinală la Centrul de Investigaţii socio-comportamentale din Bucureşti, bulevardul Iuliu Maniu 13-15, sectorul 6;
• 03.10.2018. ora 08.00, testare psihologică specifică la U.M, 02606 Bucureşti. Str. Antiaeriană nr. 6:
• 08.10.2018, între orele 09.00 – 11.00, evaluarea nivelului de pregătire fizică (în conformitate cu prevederile art. 113 şi anexei nr.5 din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 149 din 13.12,2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 88/11.02.2013), în Complexul sportiv Gheneca. Candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv şi adeverinţă medicală din care să reiasă că sunt apţi medical pentru susţinerea probelor dc evaluare a nivelului de pregătire fizică;
• în perioada 15.10.2018-19,10.2018, evaluarea medicală pentru angajare, la Centrul Militar de Sănătate Buzău;
• 22.10.2018, ora 09.00, depunerea fişelor medicale de către candidaţii declaraţi „apt“, la sediul U.M. 02000 Buzău;
• 26.10.2018, începând cu ora 08.00, desfăşurarea concursului (proba scrisă şi proba practică), la sediul U.M. 02000 Buzău şi depunerea eventualelor contestaţii în urma luării la cunoştinţă a rezultatelor;
• 29.10.2018, începând cu ora 08.00, interviu la sediul U.M.02000 Buzău;
• 31.10.2018, ara 11.00, afişarea rezultatelor concursului, la sediul U.M.02000 Buzău.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Unității Militare 02000 din Buzău, Str. Hangarului nr. 2, telefon 0238/723.556.

Apply for this Job