Medic specialist, medic primar, muncitor calificat II (18 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AlbaMedic specialist, medic primar, muncitor calificat II (18 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

29 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
• 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă;
• 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.

2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neurapsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Gâlda de Jos:
• 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
• 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
• 1 post de medic primar;
• 5 posturi de medic.

3. Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş:
• 1 post de medic;

4. Centrul dc Plasament Blaj:
• 1 post de muncitor calificat treapta II (bucătar).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• medic primar/Medic specialist Iu Serviciul ele Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

• medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricâ pentru persoane adulte cu dizabilităţi Calda de Jos:
studii superioare de specialitate, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
asigurare malpraxis;
autorizaţie de libera practica sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

• medic primar şi medic la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos şi Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş:
studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
asigurare malpraxis;
autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

• muncitor calificat treapta II (bucătar):
studii generale, absolvite cu diplomă;
curs de calificare bucătar organizai de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi;
vechime în profesia de bucătar 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 septembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Apply for this Job