Medic șef (2 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Cronici din SiretMedic șef (2 posturi)

Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret

21 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. medic șef – Secție Psihiatrie Cronici I;
 2. medic șef – Secție Psihiatrie Cronici II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă, conform O.M.S .nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 februarie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 martie 2019, ora 09.00: proba interviu – susținerea proiectului de management;
 • 14 martie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 martie 2019, ora 09.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici din Siret, str. 9 Mai nr. 3, Judeţul Suceava, telefon: 0230/280.061, 0230/280.551.

Apply for this Job