Medic pediatru, muncitor I (2 posturi) – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj-NapocaMedic pediatru, muncitor I (2 posturi)

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj-Napoca

29 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj-Napoca, judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• medic pediatru;
• muncitor I (atribuții de șofer microbuz școlar).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de medic pediatru sunt:
  studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, de medic specialist sau primar – specializare pediatru;
  experiență în medicina de urgență.
  Avantaje:
  a doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătății – psihiatrie pediatrică;
  atestate obținute.
 • Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de muncitor I (atribuții de șofer microbuz școlar) sunt:
  studii medii;
  permis categoria D;
  atestat profesional – valabil pentru transportul rutier de persoane eliberatele A.R.R.;
  posedă card tahograf;
  vechime 1 an;
  avizul psihologic eliberat de un cabinet medical de medicina muncii;
  domiciliul municipiul Turda, județul Cluj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 decembrie 2019, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 ianuarie 2020, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 08 ianuarie 2020, ora 11.00 – proba practică;
 • 08 ianuarie 2020, ora 13.00 – interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, telefon: 0264/431.560.

Apply for this Job