Manager spital, persoană fizică – Spitalul Orăşenesc BuhuşiManager spital, persoană fizică

Spitalul Orăşenesc Buhuşi

3 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Buhuşi, Județul Bacău, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, coroborate cu prevederile art. 187. alin, ¡0, Eit. b). Titlul VII – Spitalele din Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, organizează concurs, pentru ocuparea funcţiei de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la Spitalul Orăşenesc Buhuşi, str. Voioaga nr. 3. Buhuşi, judeţul Bacău. în perioada 06.11.2018 – 14.11.2018, desfăşurându-se în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 09.11.2018 – etapa eliminatorie;
 • etapa de susţinere publica şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura pe baza temelor cadru în data de 11.2018. ora 09.00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • 11.10.2018 intervalul orar 09.00 – 12.00 – vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi;
 • 02.11.2018 până la ora 15.00 – termen limită înscriere candidaţi (depunere dosare);
 • 06.11.2018 – publicarea listei candidaţilor înscrişi, cu menţionarea rezultatului „admis” sau „respins”;
 • 07.11.2018. ora 14.00 – primirea contestaţiilor depuse de candidaţi;
 • 09.11.2018 – soluţionarea contestaţiilor şi publicarea listei candidaţilor declaraţi „admişi”;
 • 09.11.2018 – publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere;
 • 14.11.2018, orele 09.00 – susţinerea proiectului de management în plenul comisiei de concurs;
 • 14.11.2018 – publicarea rezultatelor în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului dc management;
 • 15.11.2018 – depunere contestaţii la rezultatele în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management;
 • 19.11.2018 – publicarea rezultatelor finale ale concursului.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii. Conform prevederilor 2 din OMS nr. 1113 din 12 august 2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică,
 • „Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager în spitalele publice şi persoanele care au început cursul prevăzut la art. 1, lit. a), pe baza adeverinţei eliberate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.”
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în caic a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta Standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orăşenesc Buhuşi, str. Voioaga nr. 3, Buhuşi – secretariat, până la data de 02.11.2018, până la ora 15.00 – prezentându-se numărul de file din dosarul primit. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului dc identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţa sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. chitanţa pentru achitarea taxei de concurs. Valoarea taxei este de 150 de lei.

Persoanele şi mass-media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail resurseumane@spitalbuhusi.ro sau la nr. de fax. 0234/261.560, cu precizarea numelui, prenumelui şi a eventualelor întrebări. Participarea persoanelor interesate se va face după confirmarea intenţiei de participare
de către comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul Spitalului Orăşenesc Buhuşi (www.spitalbuhusi.ro), precum şi la sediul unităţii se află afişate:

 • anunţul de participare;
 • regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocupare funcţiei de manager persoana fizică;
 • bibliografia de concurs;
 • Temele – cadru pentru proiectul de management.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/262.220, int. 106, luni – vineri orele 08.00 – 15.00, în perioada 04.10.2018 – 02.11.2018.

Apply for this Job