Manager spital, persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie TulgheșManager spital, persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș

18 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, aprobat prin Dispoziția Președintelul Consiliului Județean Harghita nr.719/2018, numit în continuare Regulament,  Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager de spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, nr.342, jud.Harghita, în perioada 20 august- 31 august 2018, desfășurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data 20 august 2017, probă eliminatorie;
 • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 27 august 2018, ora: 11,00

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:

 1.  cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada 1 august-17 august 2018, în zilele lucrătoare, luni-vineri, între orele 8,00-14,00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, printr-o adresă/ scrisoare de intenție, destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs. Adresa/ scrisoarea de intenție se va înregistra la secretariatul spitalului.

Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele ”Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.

 Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. c) (din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului…), ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetul de muncă;
 7. cazier juridic sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul juridic de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul juridic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.)prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarația pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Data și ora la care candidații, interesați, pot vizita spitalul, în perioada 1 august – 17 august 2018, între orele 8,00-14,00.

 

Mass-media, precum și orice persoană interesată de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare la adresa de e-mail : spitalultulghes@yahoo.com, biroemese@judetulharghita.ro, până la data de 24 august 2018, ora: 14,00, cu precizarea numelui și prenumelui precum și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management, menționând candidatul căruia îi este adresată întrebarea.

Participarera la susținerea proiectului de management a persoanelor sus menționate se face după ce a fost confirmată intenția de participare de către Comisia de Concurs, la data de 24 august 2018.

Bibliografia, cererea de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, precum  şi temele  pentru proiectul de management sunt publicate pe site-ul spitalului:www.psihiatrietulghes.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0266-338 188, 0266-338 189, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Biroul RUNOS. Persoană de contact: Dl Dimen Gabriel.

 

descarca: anunt-concurs-manager.doc 140KB DOC

Apply for this Job