Manager spital, persoană fizică – Spitalul de Pneumoftiziologie BacăuManager spital, persoană fizică

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

2 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov”, Bacău, din municipiul Bacău, Calea dr. Alexandru Safran nr. 145, judeţul Bacău, în perioada 07.06.2018 – 19.06.2018,desfăşurându-se în două etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs ce va avea loc în data de 07.06.2018 – etapa eliminatorie;
 2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura pe baza temelor-cadru în data de 19.06.2018, ora 09.00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • 17.05.2018 – intervalul orar 09.00 – 12.00 – vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi;
 • 04.06.2018, până la ora 16.00 – termen limită înscriere candidați (depunere dosare);
 • 07.06.2018 publicarea listei candidaţilor înscrişi, cu menţionarea rezultatului „admis” sau „respins”;
 • 08. 06.2018, ora 14.00 primirea contestaţiilor depuse de candidaţi;
 • 12.06.2018 – soluţionarea contestaţiilor şi publicarea listei candidaţilor declaraţi „admişi”;
 • 13.06.2018 – publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere;
 • 19. 06.2018. ora 09.00 susţinerea proiectului de management în plenul comisiei de concurs;
 • 19. 06.2018 – publicarea rezultatelor în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management;
 • 20.06.2018 – depunere contestaţii la rezultatele în urma desfăşurării probei referitoare la susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management;
 • 22.06.2018 – publicarea rezultatelor finale ale concursului.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii. Conform prevederilor art. 2 din O.M.S. nr. 1113 din 12 august 2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, „Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager în spitalele publice şi persoanele care au început cursul prevăzut la art. 1 lit. a), pe baza adeverinţei eliberate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.”
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, din municipiul Bacău. str. Oituz nr. 72 – Secretariat, până la data de 04 iunie 2018, până la ora 16.00, prezentându-se numărul de file din dosarul Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute îa art. 1 (1) lit. e) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economie sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. chitanţa pentru achitarea taxei de concurs. Valoarea taxei este de ISO de Ici.

Persoanele şi mass-media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail resurseumane@aspj.ro sau la nr. de fax 0234/514.056, cu precizarea numelui, prenumelui şi a eventualelor întrebări, Participarea persoanelor interesate se va face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs cu cel puţin 24 dc orc înainte de data susţinerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectuam ordinea cronologică a solicitărilor, in termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău (http://www.pneumoftiziologie-bacau.ro), precum şi la sediul unităţii se află afişate:

 • anunţul de participare;
 • regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică;
 • bibliografia de concurs;
 • temele-cadru pentru proiectul de management.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, telefon 0234/510.072, interior 128, de luni joi, orele 08.00-16.00, vineri, orele 08.00-13.00, în perioada 02.05.2018 – 04.06.2018, ora 16.00.

Apply for this Job