Manager spital, persoană fizică – Institutul Regional de Oncologie IaşiManager spital, persoană fizică

Institutul Regional de Oncologie Iaşi

6 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI, Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4, Iasi in perioada 05.12.2018 – 30.01.2019, desfasurandu-se in 2 etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã eliminatorie – 10.01.2019;
 2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 22.01.2019.

Calendarul de desfasurare a concursului este:

 • vizitarea spitalului de catre candidatii interesati 15.12.2018, ora 10,00;
 • termen limita inscriere candidati (depunere dosare) 07.01.2019;
 • analiza de catre comisia de concurs a continutului dosarelor depuse de catre candidati: 10.01.2019.
 • publicarea listei candidatilor inscrisi cu mentiunea ”admis” sau ”respins” 10.01.2019;
 • primirea contestatiilor depuse de candidati 11.01.2019, ora 15,00;
 • solutionarea contestatiilor 14.01.2019;
 • publicarea rezultatului in urma solutionarii contestatiilor: 14.01.2019;
 • publicarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management a tuturor candidatilor declarati admisi in urma finalizarii preobei de verificare a dosarelor de inscriere 15.01.2019;
 • sustinerea proiectului de management in plenul comisiei de concurs 22.01.2019;
 • publicarea rezultatelor in urma desfasurarii probei referitoare la sustinerea publica si evaluarea proiectului de management 23.01.2019;
 • depunerea contestatiilor 24.01.2019;
 • solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor in urma solutionarii contestatiilor:28.01.2019;
 • publicarea rezultatelor finale 28.01.2019;

La concursul pentru ocuparea functiei de manager  din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a)cunosc limba română, scris şi vorbit;

b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c)sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e)nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g)nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere se depune la sediul INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI, Str. Gral Henri Mathias Berthelot nr.2-4, Iasi – secretariat, pana la data de 07.01.2019, ora 15,00- precizandu-se numarul de file din dosarul primit.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină, în principal, următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele si mass-media, interesate de sustinerea proiectului de management vor transmite intentia de participare la adresa runos@iroiasi.ro, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate si a eventualelor inrebari. Participarea persoanelor interesate  se va face dupa confirmrea intentiei de participare de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul Institutului Regional de Oncologie Iasi www.iroiasi.ro, precum si la sediul unitatii sunt afisate:

 • Anuntul de participare
 • Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica
 • Bibilografia de concurs
 • Temele-cadru pentru proiectul de management

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Institutului Regional de Oncologie Iaşi, str. Gen. Henri Mathias Berthelot, nr. 2-4, telefon 0374/278.810, interior 342, 543.

descarca: Anunt-concurs-manager-persoana-fizica.pdf 1.42MB PDF

descarca: 3_Anunt-concurs-manager-2018.docx 690KB DOCX

Apply for this Job