Manager spital persoană fizică – CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI ORASENESC CUGIRManager spital persoană fizică

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI ORASENESC CUGIR

12 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI ORASENESC CUGIR , jud. ALBA, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică, în conformitate cu prevederile :

–        Ordinului ministrului sănătăţii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

–        Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Orasenesc Cugir , aprobat prin Dispozitia nr. 604/28 august 2018 a Primarului Orasului Cugir.

–        Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,republicata.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Cugir , str. Nicolae Balcescu, nr. 5, Jud. Alba, în perioada 16.10.2018- 26.10.2018, desfăşurându-se în două etape:

 1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 16.10.2018 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Cugir , pe baza temelor – cadru, la data de 23.10.2018, ora 10,00.
 •  Calendarul de desfăşurare a concursului este:
  •  12.09.2018 – data publicării anunţului de  concurs
  •  15.10.2018, ora 14.00 -data limită până la care se pot depune dosarele de concurs.

2.1. Etapa de verificare dosare :

 • 16.10.2018, ora 10.00 – data verificării dosarelor candidaţilor
 • 16.10.2018, ora 14,00- data afişării rezultatului selecţiei de dosare
 • 17.10.2018,ora 14,00 – data limita de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor
 • 19.10.2018, ora 14,00- data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor .
 • 19.10.2018, ora 14.30- publicarea proiectelor de management .

2.2. Etapa de sustinere a proiectului de management :

 • 23.10.2018, ora 10,00- data susţinerii publice a proiectului de management
 • 23.10.1018, ora 14,00 – afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management –
 • 24.10.2018, ora 14,00- data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management
 • 26.10.2018, ora 14,00- data afişării rezultatului contestaţiilor privind susţinerea publica a proiectului de management –
 • 26.10.2018, ora 14.30- data afişării rezultatelor finale ale concursului .

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orasenesc Cugir, str.Bicolae Balcescu, nr.5, la Biroul R.U.N.O.S., până la data de15.10.2018, ora 14.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OMS nr.1.520/2016, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Orasenesc Cugir în ziua de 22.10.2018, în intervalul orar 10.00- 12,00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locale.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului care organizează concursul:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând, conform structurii de mai jos:

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări);
 3. Identificarea problemelor critice;
 4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute;
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate;
 6. a) Scop
 7. b) Obiective
 8. c) Activităţi – definire – încadrare în timp – grafic Gantt – resurse necesare – umane, materiale, financiare – responsabilităţi
 9. d) Rezultate aşteptate
 10. e) Indicatori – evaluare, monitorizare
 11. f) Cunoaşterea legislaţiei relevante.

La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa menţionată în anunţul de concurs, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenţia de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Persoanele si mass-media interesate de sustinerea proiectului de management vor transmite intentia de participare pe adresa de e-mail : spitalcugir@yahoo.com, cu prezicarea numelui si prenumelui si eventualele intrebari pe care le vor adresa candidatilor in legatura cu proiectul de management, până la data de 22.10.2018 ora 10.00.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management.

Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Nu pot fi adresate direct întrebări de către persoanele aflate în sala unde se desfăşoară proba de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0358/401249, Birou Juridic.

descarca: Anunt-concurs-manager-persoana-fizica.pdf 2.3MB PDF

descarca: Bibliografie-anunt-concurs-manager.pdf 1.41MB PDF

Apply for this Job