Manager, persoană fizică – Spitalului Municipal BlajManager, persoană fizică

Spitalului Municipal Blaj

7 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Blaj organizează, in temeiul  prevederilor art.177 și art.187 alin.10 lit.b din Legea nr.95/206, republicată, privind reforma in domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj.

Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare si organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj, aprobat prin Dispoziția primarului nr.51/28.02.2018;

Concursul se desfașoară in doua etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management.

Condițiile de participare:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. declaraţia pe proprie răspundere a candidatului că nu s-a dispus începerea urmăririi penale pe numele său;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. cazierul judiciar.

Temele proiectului de management:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d)managementul resurselor umane;
 5. e)performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Bibliografie:

      1.Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările si completările ulterioare- Titlurile I, II, VII si VIII;

 1. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Legea nr.53/2003 privind codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Hotararea Guvernului nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 6. O.M.S nr.921/2006 privind stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 7. Ordinul nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum si pentru modificarea si completarea O.M.S. nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 8. Hotararea Guvernului nr.161/2016 privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari de santate pentru anuii 2016-2017, cu completările si modificările ulterioare, până la publicarea anunțului;
 9. O.M.S. nr.871/2016 privind Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
 10. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienților, cu modificările si copletările ulterioare;
 11. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Capitolele I,II.III, IV,Anexa II, Anexa VIII cu modificările si completările ulterioare;
 12. Școala Națională de Sănătate Publică si Management Sanitar – Manualul spitalului, Editura Public H Press, 2006 – încarcăt in format electronic pe site-ul Școlii: hpp://www.snspms.ro/UserFille/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

Calendarul concursului este următorul: 

Nr. Crt. Activitate Data
1. Afișare anunț 6.03.2018
2. Vizitarea spitalului de către candidații interesați 26.03.2018 interval orar 12-14
3. Termenul limită de depunere a dosarelor 10.04.2018 ora 12
4. Selectarea dosarelor și afișsarea rezultatelor 10.04.2018 ora 15
5. Termen pentru depunerea contestațiilor 11.04.2018 ora 15
6. Termen pentru solutionarea contestațiilor 13.04.2018 ora 15
7. Publicarea proiectelor de management de declarați admiși pe pagina web www.spitalblaj.ro la sectiunea Anunțuri 13.04.2018
8. Manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului de management la adresa concurs_spblaj@yahoo.com 13.04.2018-18.04.2018
9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate la adresa concurs_spblaj@yahoo.com 16.04.2018-18.04.2018
10. Confirmarea intenției de participare 19.04.2018
11. Susținerea proiectului de management 24.04.2018 ora 10
12. Afișarea rezultatelor 24.04.2018
13. Termenul pentru depunerea contestațiilor 25.04.2018
14. Termenul pentru soluționarea contestațiilor 27.04.2018

descarca: Anunt.docx 25KB DOCX

Apply for this Job