Manager – persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni- GrajduriManager – persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni- Grajduri

23 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie Spitalului de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, conform prevederilor legale în domeniul sanitar, Ordinul Ministerului Sănătății nr. Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii,  organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Condiţiile specifice cumulative pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la prezentul concurs:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data publicarii: sediu spital,site spital, portal posturi. Gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sanatatii 24.10.2017
Data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere la concurs 24.11.2017, ora 14.00
Data verificarii dosarelor de inscriere la concurs 27.11.2017
Data afisarii rezultatului selectiei de dosare 27.11.2017, ora 14.00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarului 28.11.2017, ora 14.00
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 29.11.2017, ora 14.00
Publicarea proiectelor de management 29.11.2017, ora 16.00
Data sustinerii publice a proiectului de management 05.12.2017, ora 10.00
Data afisarii rezultatului probei proiectului de manangement 05.12.2017, ora 15.00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 06.12.2017, ora 15.00
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba proiectului de management 07.12.2017, ora 12.00
Data rezultatelor finale a concursului 07.12.2017, ora 14.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul VII Spitalele: Titlul VIII- Asigurarile sociale de sanatate;

Titlul XVI-Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.

 1. Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli prin autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologive privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru eleborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Ordinul nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unitățile sanitare cu paturi;
 4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 5. Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;
 6. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. 13. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

14. H.G.  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 1. H.G. nr. 161/2016 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul nr. 196/139/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public
 5. Ordinul nr. 320/2007 privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

20. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. ORDIN Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

22. Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. H.G. Nr. 429 din 16 aprilie 2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

25. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

 1. Din domeniul managementului sanitar:
 2. Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti( SNSPMDSB)- “ Managementul Spitalului”- editura Public H Press 2006, Bucuresti;
 3. Constantin Bratianu- “ Gandirea strategica” Editura Pro Universitaria 2015;
 4. Maria Viorica Bedrule- Grigoruta- “ Performanta in serviciile de sanatate”- Editura Universitatii “ Alexandru Ioan Cuza” din Iasi 2013;
 5. Linda A. Hill- “ Cum sa ajungi manager”- Editura Meteor Press 2012.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni – Grajduri, judeţul Iaşi, telefon 023.2709.404 – zilnic între orele 9.00-15.00, http://www.spitalgrajduri.ro/.

descarca: Anunt-concurs-manager-persoana-fizica-SPMS-Padureni-Grajduri.doc 130KB DOC

descarca: Anunt-concurs-manager-persoana-fizica-SPMS-Padureni-Grajduri.pdf 4.45MB PDF

Apply for this Job