Manager, persoana fizică – Spitalul Clinic Județean de Urgență BraşovManager, persoana fizică

Spitalul Clinic Județean de Urgență Braşov

1 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI CLINIC DE JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de MANAGER, persoană fizică, durata determinată,  în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016 şi Hotărârea Consilului Judeţean Braşov nr. 190 din data de 28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizică, din unitatile sanitare publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Brasov si HG nr.286 /2011.

Concursul va avea loc la  sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov, din Braşov, str. Calea București nr. 25- 27, în perioada : 12.04.2019- 24.04.2019, desfășurandu-se in doua etape:

ETAPA I – Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc in data de 12.04.2019,  ora 900 etapă eliminatorie.

ETAPA II – Proba interviu de susţinere publică și de evaluare a proiectului de management in data de 19.04.2019, ora 10 ( probă unică )

            Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, Serviciul R.U.N.O.S., până la data de 09.04.2019, ora 9,00.

            La concurs se pot inscrie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolventi ai unei institutii de învătamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamint superior acreditata, potrivit legii:
 4. d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie sa conţina următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați pot vizita spitalul sub îndrumarea Directorului Medical în data de 18.03.2019. În vederea organizării vizitei, candidații se vor prezenta la Secretariatul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov la ora stabilită.

            Adresa de e-mail la care persoanele interesate pot să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și la care pot adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management este:  concursmanager2019@gmail.com

Termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare și eventuale întrebări este data de 17.04.2019, ora 10,00.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, temele-cadru pentru proiectul de management, structura acestuia şi biliografia de concurs sunt afişate la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov, pe site-ul instituţiei : http://www.hospbv.ro, pe site-ul posturi.gov.ro și pe site-ul Consiliului Județean Brașov la secțiunea Concurs manageri spitale.

descarca: ANUNT-CONCURS-MANAGER-003.doc 52KB DOC

descarca: Bibliografie-concurs-Manager-003.doc 39KB DOC

descarca: TEME-CADRU.doc 34KB DOC

Apply for this Job