Manager, persoană fizică – Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, județul BihorManager, persoană fizică

Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, județul Bihor

1 iulie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

In conformitate cu prevederile: legii nr. 95/2006 (rl) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății; H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager.

Concursul se va desfășura în perioada 03-11.08.2020, la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix din stațiunea Băile Felix, astfel:

1. Vizitarea spitalului de către candidații interesați – 03.07.2020, intervalul orar 09,00- 14,00.

2. Dosarele de concurs se depun până la data de 31.07.2020, ora 15,00 la sediul unității sanitare, la secretarul comisiei de concurs, d-na Mariana Cristea, tel: 0259 318108.

3. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

4. Orice persoană interesată își poate manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management la adresa de e-mail spital felix@yahoo.com Sala în care se va desfășura susținerea proiectului de management are o capacitate de 10 de locuri.

5. La aceeași adresă de e-mail pot fi transmise întrebările referitoare la proiectul de management, după publicarea acestuia, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate.

6. Susținerea proiectului de management va avea loc în data de 11.08.2020, cu începere de la ora 10, la sediul unității, sala de curs, etaj 1.
Informații suplimentare referitoare la: condițiile de participare la concurs; calendarul detaliat de desfășurare; bibliografia stabilită, pot fi obținute accesând pagina oficială a unității sanitare, www.spitalfelix.ro, secțiunea „Concurs manager”.

descarca: Adresa-si-anunt-concurs.pdf 152KB PDF

Apply for this Job