Manager, persoană fizică – Spitalul Orășenesc Victoria, județul BrașovManager, persoană fizică

Spitalul Orășenesc Victoria, județul Brașov

2 decembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Victoria organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și H.G. nr. 286/2011 și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin Dispoziția primarului orașului Victoria nr. 552/11.11.2021.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, Str. Băii nr. 2, jud. Brașov, în perioada 03.01.2022 – 12.01.2022, desfășurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data 03.01.2022, etapă eliminatorie.
 • Proba interviu de susținere publică si evaluare a proiectului de management, care se va desfășură la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, pe baza temelor-cadru, în data de 10.01.2022, ora 10.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului Orășenesc Victoria (Secretariat) până la data de 03.01.2022, ora 12.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor după documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 20.12.2021, începând cu ora 12.00, candidații pot efectua o vizită la Spitalul Orășenesc Victoria, sub îndrumarea directorului medical.

Pe adresa de e-mail spitalulorasenescvictoria@yahoo.com, orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management în data de 07.01.2022.

Rezultatele finale se afișează în data de 12.01.2022, începând cu ora 14.00, la sediul desfășurării concursului și pe pagina web a spitalului.

Pe pagina web a Spitalului Orășenesc Victoria, respectiv www.spiralulorasenescvictoria.ro, se află afișate:

 • anunțul de participare;
 • bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc Victoria sau la telefon 0368/404.404.

Apply for this Job