Manager persoană fizică – Spitalul Orășenesc Segarcea, județul DoljManager persoană fizică

Spitalul Orășenesc Segarcea, județul Dolj

20 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Segarcea anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în conformitate cu Dispoziția Primarului Orașului Segarcea nr. 427 din 09.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, durată determinată la Spitalul Orășenesc Segarcea și în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului M.S. nr. 1520/2016.

Concursul se va organiza la sediul unității din Segarcea, Str. Unirii nr. 50, județul Dolj, în perioada 04.01.2021 – 15.01.2021 și se va desfășura în două etape:

 1. etapa de verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie care va avea loc la 04.01.2021;
 2. etapa dc susținere publică și de evaluare a proiectului dc management careva avea loc la data de 11.01.2020, oră 10.00 (proba unică),

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii:
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen dc valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economie sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 500 RON.

Proiectul de management se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

În vederea întocmirii proiectului de management, la cererea candidaților, Spitalul Orășenesc Segarcea pune la dispoziția acestora în maxim 3 zile de la data solicitării, copii ale Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare aflată în vigoare la data solicitării, cu excepția acelor informații sau documente ce nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii, candidații putându-se adresa la Biroul R.U.N.O.S.

Data și ora la care candidații pot vizita spitalul: 23.12.2020, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Orășenesc Segarcea până la data de 29 decembrie 2020, ora 15.00 (în zilele de sărbători legale și zilele nelucrătoare nu se fac înscrieri).

Rezultatele verificării dosarelor se vor afișa în data de 04.01.2021, ora 14.00.

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul comisiei de concurs în termen de 24 de ore de la afișare.

Susținerea publică a proiectului de management de către candidați va avea loc la data de 11.01.2021, ora 10.00, în sala de ședințe a Spitalului Segarcea, Str. Unirii nr. 50.

Pe adresa de e-mail sosegarcea@gmail.com, orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management, în perioada 06.01.2021 – 08.01.2021.

Pe website-ul spitalului se află afișate anunțul de concurs, bibliografia de concurs și regulamentul de desfășurare a concursului.

Rezultatele în urma desfășurării probei referitoare la susținerea publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Segarcea și se publică pe pagina de internet a spitalului până la data de 11.01.2021, ora 15.00.

Candidații au dreptul să conteste rezultatele la această probă în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul spitalului și se publică pe pagina de internet a spitalului la data de 15.01.2021, ora 14.00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0251/210.423. (referent Ciuca Cludia)

Apply for this Job